Portada > Ley fácil > He rave’a haka puai mo rova’a haka ‘ou mai o te henua ‘oka - Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

Índices:

Guía legal sobre:

He rave’a haka puai mo rova’a haka ‘ou mai o te henua ‘oka

Incentivos para la recuperación de suelos agrícolas

E ai ro ‘ā te Tapu N°20.412 i haka tika ai hai rave’a mo haka riva-riva haka ‘ou i te henua mo ‘oka. Te aŋa nei i hatu ai i te 9 mahana o Tu’u a Haro o te matahiti 2010. E 12 ta’u o te aŋa nei ana riva mo aŋa.

Última actualización : 11-05-2011

¿He aha, he aha te ŋā rave’a haka puai nei?
He va’ai e te Hoa Henua/Estado i te tara mo te rauhuru aŋa mo haka riva-riva haka ‘ou i te ō’one mo ‘oka i te kai ‘o mo hāpa’o i te ō’one ko tano ‘ā mo ‘oka haka ‘ou.

¿He aha te aŋa mo ai o te ha’ū’ū?
He ra’au mo haka puai o te ō’one
He me’e kimiko hauha’a mo te ō’one
He me’e tano o te nātura ora tupu mo hoa ‘i ruŋa i te ō’one mo haka riva-riva
He haka kore i te me’e ta’e au o te ō’one
He rauhuru aŋa mo hāpa’o i te ō’one. Te ha’aura’a he haka rori i te me’e ‘oka.

Te nu’u haka pāpā’i mo te ŋā aŋa ra’e nei e hā, e haka vita pe nei ē te ha’ū’ū o te aŋa nei e ai rō te me’e mo rova’a mai.
Ki te ŋā nu’u ‘oka kai ta’e rahi era e riva rō tako’a mo ha’ū’ū e ‘ouhou ki te nu’u era mo haka tika i te rāua aŋa. E nono’i e te ŋā nu’u haŋa mo ha’ū’ū.

¿E ai rō ‘ā te tara? O te aŋa mo ha’ū’ū.
‘Eē, pau rō te matahiti te Hare Nui o te Ha’a’apu e haka tika ro ‘ā i te tara mo ha’ū’ū i te aŋa nei.

¿Ko ai, ko ai te nu’u mo riva mo haka pāpa’i mo te ha’ū’ū?
E riva nō mo ‘ui hai ha’ū’ū te nu’u ta’ato’a e ai ro ‘ā te henua mo aŋa.
Mo ai ta’ato’a nu’u e riva nō mo ‘ui ki te ha’ū’ū mo haka riva-riva i te ō’one , he nu’u ‘oka ta’e rahi no era te nu’u riva mo haka pāpā’i mo nono’i ki te ha’ū’ū mo te aŋa hāpa’o o te ō’one.

¿Pe hē ana va’ai te ha’ū’ū?
Mo te INDAP ‘e mo te SAG e va’ai atu. E vae mai roto i te nu’u haka pāpā’i mo rova’a i te ha’ū’ū.

¿Pe hē ana haka tere te tara mo ha’ū’ū?
Te nu’u ‘oka ta’e rahi te me’e : ‘Ātā ki te 90% te tara o tā’ana aŋa haka tika mo aŋa.
Te nu’u ‘oka ena ‘ā te rahi o te me’e : He ‘āvai ‘ātā ki te 38% o te tara ai i te matahiti.
Te nu’u ‘oka rahi o te me’e : Mo ai o te nu’u ho’o i te rūa ha’a’apu ‘ata rahi ki te 25.000 UF he ‘āvai ‘ātā ki te 2% o te tara ai i te matahiti.

¿Pe hē ‘ana haka pāpā’i?
I te huru o te aŋa he oho a roto i te INDAP ‘o a roto i te SAG. E hā’au riva-riva te taŋata keu-keu henua ararua ko te Hoa Henua mo haka tika i te roa tano mo haka au haka ‘ou o te ō’one mo ‘oka.
E ai ro ‘ā te nu’u ‘ite ‘e ko ha’ati’a ‘ā e te INDAP ‘e e te SAG mo aŋa i te parau.
Ki oti te aŋa i te parau he u’i e te SAG ararua ko te INDAP, he tāpa’o hai nūmera i te huru o te hohonu o te aŋa ‘e he ‘āpapa ko te ŋā aŋa hē mo aŋa ra’e.

¿Ko ai, ko ai te nu’u tano mo haka pāpā’i i a rāua mo aŋa i te aŋa parau?
Ta’ato’a nu’u:
E ai ro ‘ā tō’ona parau hāpī i te hare hāpī hohonu (profesional) ‘o hare hāpī ta’e hohonu (técnico) i te aŋa o te me’e henua ‘o he aŋa o te me’e o te nātura.
He aŋa i te hāito mo u’i ‘ana ai e riva rō a ia mo aŋa i te aŋa era e haŋa era.
Ki oti te rua matahiti o te aŋa he hāito ‘e he hāpī haka ‘ou a ia, ‘ana riva mo ma’u haka ‘ou i te aŋa.
He ha’ati’a mo u’i riva-riva ‘ana ai e tano ro ‘ā te aŋa iŋa.

¿E riva rō mo haka pāpā’i haka ‘ou?
Ki oti tahi te aŋa ra’e haka pāpā’i era, e riva nō mo haka pāpa’i haka ‘ou.

¿E ai ro ‘ā te ūtu’a mo ta’e tano o te haka tere iŋa i te ha’ū’ū?
‘Eē, Nu’u era mo hape o te rāua haka tere i te aŋa (‘ana ai nō i ai rō te ati mo ta’e ‘oka) e ko riva mo haka pāpā’i haka ‘ou, e rua raŋi haka ‘ou mai mo haka pāpā’i.

Mo ai e tahi kope ko taki va’ai ‘ā i te parau reo-reo mo rova’a nō i te ha’ū’ū, he haka ūtu’a 100% te tara nono’i era mo ha’ū’ū. ‘E mo ai ko va’ai era ‘ā te tara, he haka ūtu’a 200% o te tara va’ai era ‘e, e ko ha’ati’a mo haka pāpa’i e toru raŋi iŋa haka ‘ou mai ki te taŋata mo haka pāpa’i.᾽A i huri te re᾽o / Traductor:
María Virginia Haoa Cardinali, ex Presidenta de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Integrante activa y fundadora de esta agrupación.

᾽A i haka mana / Validador:
Christián Madariaga Paoa, ex Vicepresidente de la Academia Nacional de la Lengua Rapa Nui. Miembro activo y fundador de esta agrupación.

᾽A i tai᾽o / Locutor:
Viki Haoa

Mo haka ma'a atu / Nota: te roŋo hā'aura'a atu nei 'i ruŋa i te parau nei, he rave'a nō e tahi mo haka aŋi-aŋi atu i te haka tere iŋa o te ŋā tapu nei. 'Ina ko ha'ariro pe nei ē, he tapu mau 'ā.

Escuche esta guía legal Guía en audio:

Escuche esta Guía o descárguela gratis para difundirla por el medio de su preferencia.
Reproductor
Descargar audio

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Descargar ficha
E ai ro ‘ā te Tapu N°20.412 i haka tika ai hai rave’a mo haka riva-riva haka ‘ou i te henua mo ‘oka. Te aŋa nei i hatu ai i te 9 mahana o Tu’u a Haro o te matahiti 2010. E 12 ta’u o te aŋa nei ana riva mo aŋa.

Reproducir radioteatro Radioteatro en español:

Breve dramatización que explica esta ley en formato mp3. Le invitamos a descargarla gratis y a difundirla por el medio de su preferencia.
Descargar audio
Expone cómo funciona el programa que bonifica actividades destinadas a recuperar la productividad de los suelos.

Video Video:

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.

Guías relacionadas Guías relacionadas en español:

Otras guías legales afines a este tema
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.