Portada > Ley fácil > Asirans Pou Chomaj - Seguro de cesantía

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Asirans Pou Chomaj

Seguro de cesantía

Konnen kòman asirans chomaj la fonksyone.

Última actualización : 29-03-2018

Kisa ki asirans obligatwa pou chomaj la?
Se yon asirans ki pwoteje travayè yo (sa ki p ap travay ak tèt yo) nan moman yo vinn p ap travay. Sa a se yon benefis yo bay sou lajan sante , èd leta bay a fanmi yo, bous pou pran fòmasyon, e aksè ak sistèm nasyonal pou anplwa (kote pou w chèche travay).


Kiyès ki kapab genyen asirans sa a?
Tout travayè ki gen kontra, swa endefini oubyen ki gen dat pou l fini.

Kòman li fonksyone?
Patwon an dwe kotize chak mwa yon pousantaj nan salè travayè. Lè travayè a vin pap travay, li ka pran lajan li te genyen sou kont sa a, e si li nesesè travayè a kapab al nan “Fondo Solidario” ki fèt ak lajan patwon yo e ak Leta peyi a.


Kòman li finanse?
Si se kontra endefini, travayè ap bay 0,6 % nan lajan l ap touche a, epi patwon ap gen pou l depoze tout 2,4% nan salè travayè a, nan dènye salè sa yo bay la, 1,65 % ale sou kont travayè a e 0,8 % ki rete a ale nan “FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO” (Fon pou chomaj solidè).
Nan ka ke kontra a ta gen yon dat fiks, pou yon konstriksyon oubyen sèvis, sèlman patwon an ki ap bay pati pa li a ki se 3 % , ladan l 2,8% ale sou kont travayè a e 0,2% ale nan “FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO”

Kisa travayè a bezwen pou l resevwa asirans sa a?

  • Fòk ou pèdi travay ou (si w renonse oubyen yo revoke w)
  • Si ou gen kontra endefini, fòk ou genyen pou pi piti 12 mwa kotizasyon a kontinye oubyen ki pa kontinye.
  • Si ou te gen kontra ak delè fiks , fòk ou genyen pou pi piti 6 mwa kotizasyon a kontinye oubyen ki pa kontinye.

Kòman yo peye l?
Travayè a pral gen dwa realize tranzaksyon chak mwa sou kont endividyèl li pou chomaj la nan fason salè a pèmèt li a, an akò ak pousantaj sa yo:

Mwa POUSANTAJ MWAYÈN SALÈ DÈNYE 6 A 12 MWA KI KORESPONN YO
Premye 70%
Dezyèm 55%
Twazyèm 45%
Katriyèm 40%
Senkyèm 35%
Sizyèm 30%
Setyèm oubyen plis 30%Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Konnen kòman asirans chomaj la fonksyone.
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.