Portada > Ley fácil > Èd ekonomik pou fanmi anplwaye - Asignación Familiar

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Èd ekonomik pou fanmi anplwaye

Asignación Familiar

Eksplikasyon sou kisa li ye e kiyès ki kapab postile pou benefis sosyal sa a.

Última actualización : 30-11-2020

Kisa èd ekonomik pou fanmi anplwaye a ye (Asignación Familiar )?
Se yon sibvansyon leta peye. Yon sòm lajan yo bay pou chak chaj familyal yon travayè genyen. Chaj familyal la se yon moun k ap viv sou kont yon travayè.

Kiyès ki kapab resevwa Sibvansyon sa?

 • Tout travayè ki gen kontra k ap travay nan sektè prive ak piblik;
 • travayè k ap resevwa yon sibvansyon ( pou chomaj, enkapasite pou travay oubyen aksidan travay oubyen maladi pwofesyonèl);
 • kèk travayè endepandan tankou chofè taksi ak moun k ap vann nan Kiosk yo, pansyonè ki nan nenpòt rejim previzyonèl;
 • sila yo k ap resevwa pansyon paske madanm li oubyen mari li mouri, maman pitit yon travayè oubyen yon moun ki pansyonè epi kap resevwa yon pansyon espesyal;
 • enstitisyon leta, oubyen enstitisyon ke leta rekonèt, enstitisyon ki anchaje timoun ki òfelen yo, ki abandone yo oubyen ki kokobe yo ;
 • ak moun ki genyen soukont li moun ki pa ko majè, kòm mezi pwoteksyon jidisyè.

Kisa ki ka koz yo chwazi moun ki sou kont ou a kòm chaj familyal pou jwenn sibvansyon sa ?

 • Moun k ap viv ansanm (ki gen yon relasyon) ki kokobe,
 • timoun yo adopte jiska 18 lane, majè jiska 24 lane, ki sèl (selibatè), k ap etidye nan enstitisyon Leta oubyen ke Leta rekonèt ;
 • ki kokobe ki gen nenpòt laj;
 • neve ak nyès ki òfelen oubyen sila yo ke papa ak manman yo abandone yo;
 • manman ki vèv;
 • konsangen (papa, manman, gran papa, grann, elatriye.) tigranmoun ki gen plis ke 65 lane,
 • timoun ki òfelen oubyen abandone, sila yo ki kokobe ki sou kont enstitisyon Leta oubyen ke Leta rekonèt ak timoun ki sou kont moun pou pwoteksyon jidisyè.

Ki kondisyon yon moun dwe ranpli pou l jwenn sibvansyon sa (Asignación Familiar) .
Travayè benefisyè a dwe ede (chaj familial) moun ki sou kont li a epi li pa dwe gen yon salè ki egal oubyen siperyè a mwatye salè minimòm nan, eksepte si moun nan resevwa pansyon oubyen lajan òfelina.

Travayè ki ansent yo gen dwa a sibvansyon sa (asignación familiar) anvan timoun nan fèt?
Wi, pou travayè ki ansent yo bay yon èd pou manman. Se yon kantite lajan ki egal ak sibvansyon sa a (asignación familial). Yo dwe bay li depi nan senkyèm (5èm) mwa ansent la, e lap pwolonje pandan tout peryòd ou ansent la jiskaske timoun nan fèt.

Ki kote yo kapab mande Sibvansyon pou fanmi an (Asignación Familiar)?

 • Caja de Compensación.
 • Instituto de Previsión Social ( IPS) / (Enstiti prevansyon Sosyal).
 • Sektè piblik kote benefisyè a ap travay la.
 • V“Mutualidades” se yon moun ki nan pansyon pa rapò a “ Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales” /lwa aksidan travay ak maladi pwofesyonèl.
 • Administratè fon oubyen konpayi asirans, pou sa ki gen relasyon ak pansyon AFP.

Caja de Compensación: Se yon kòporasyon prive chilyen ki gen pwòp byen ki gen objektif li se administrasyon benefis sekirite sosyal ki gen tandans pou devlopman ak byennèt travayè yo a ak gwoup fanmi li, pou pwoteje l nan pwoblèm sosyal ak ekonomik.

Mutualidades: Yon sosyete prive ki pa travay pou lajan, objektif se bay asirans lavi obligatwa ak lòt asirans pou pèsonèl yo nan lame chilyen ak fòs aeryen an, menm jan tou moun ki nan kondisyon pou pran retrèt, pansyon ak nan enstitisyon sa yo.Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Eksplikasyon sou kisa li ye e kiyès ki kapab postile pou benefis sosyal sa a.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.
Cargando

Más información Más información en español:

En otras instituciones.Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.