Portada > Ley fácil > Femisid - Femicidio

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Femisid

Femicidio

Konnen ki jan lalwa pini moun ki touye pwòp madanm li, oswa ansyen madanm li; ak mezi pwoteksyon ki egziste pou anpeche krim sa a.

Última actualización : 29-03-2018

Kisa femisid la?
Se lè yon gason touye madanm li oubyen ansyen madanm li ( Marye oubyen plase).


Ki pèn ki resève pou gason ki femisid yo?
Gason ki koupab la, ka pase sóti 15 an plis yon jou a 40 an nan prizon . Rive 40 lane na prizon, koupab la ka mande libète l, men se kou siprèm k ap deside si li merite libere oubyen li merite pase tout rès vi nan prizon.


Èske yo ka ogmante pèn koupab la?
Wi, men se sèlman nan ka kote agresè a se mari oswa ansyen mari fanm ki viktim nan , kote pèn nan ka pase de 15 an a tout lavi l nan prizon.


Ki pwoteksyon yo ofri yon fanm ki santi li pral viktim yon femisid?

  • Si te gen vyolans deja nan yon relasyon, epi akize pa aksepte mete fen nan relasyon santimantal la, tribinal gen pouvwa pou li bay lòd pou yo pwoteje viktim nan.
  • Anplis, jij la ka bay lòd pou akize a pase regilyèman nan komisarya ke jij la vle.

Epitou, tout mezi jij la pran pou pwoteje viktim vyolans domestik (tankou entèdi agresè a apwoche oswa pataje kay la ak viktim nan, entèdi l posede zam oswa fòse l ale nan pwogram tretman) dwe valab pou maksimòm de (2) zan.Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa la lwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Konnen ki jan lalwa pini moun ki touye pwòp madanm li, oswa ansyen madanm li; ak mezi pwoteksyon ki egziste pou anpeche krim sa a.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.

Guías relacionadas Guías relacionadas en español:

Otras guías legales afines a este tema
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.