Portada > Ley fácil > Garanti pou Salè Minimòm - Ingreso mínimo garantizado

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Garanti pou Salè Minimòm

Ingreso mínimo garantizado

Li eksplike lwa ki etabli sibvansyon pou konplemante salè travayè ki rantre mwens lajan kòm salè.

Última actualización : 30-11-2020

Ki objektif lwa sa a?
Etabli yon sibvansyon mansyèl ke leta ap bay pou konplemante salè travayè yo pou yo kapab rive nan yon minimòm de 300 mil peso likid.


Pou travayè depandan ki reji pa kòd travay la, avèk kontra ki pa ekspire e ki gen yon tan travay ki siperyè a 30 èd tan pa semèn.

Ki lòt kondisyon yo dwe ranpli?

  1. Resevwa yon salè mansyèl ki enferyè a $ 384.363
  2. Fè pati yon fwaye ki gen 90% moun ki rantre mwens lajan nan peyi a selon Rejis Sosyal fwaye yo ( Registro Social de Hogares).

Konbyen lajan maksimòm yo bay pou sibvansyon an?
Yo bay $ 45.353 pou moun kap travay ki genyen salè minimòm nan.

Kisa kap pase ak travayè ki touche plis ke salè minimòm nan, men yo touche mwens ke 384.363?
Si travayè sa yo fè 45 èd tan pa semèn, sibvansyon an ap diminye, men l ap garanti si moun sa yo touche omwen 300 mil peso likid.
Sila yo ki travay plis ke 30 èd tan pa semèn e mwens ke 45, y ap resevwa yon kantite ki pwopòsyonèl ak kantite lè a.

Kisa kap pase ak moun ki travay mwens ke yon mwa yo?
Yo pral gen dwa pou yo touche sibvansyon tankou se te jou konplè yo travay yo.

Kisa kap pase nan peryòd moun yo gen lisans medsen oubyen yo an vakans?
Travayè yo ap kontinye resevwa sibvansyon an. Y ap resevwal tou pandan lisans pou akouchman (posnatal), papa a kapab resevwa li oubyen manman an. Sibvansyon an ap kalkile selon salè mansyèl ou te resevwa nan mwa anvan ak kòmansman ferye anyèl la, selon lisans medsen an oubyen pèmi an respektivman.

Èske sibvansyon sa a konpatib ak lòt?
Si travayè a resevwa sibvansyon travay pou jèn moun oubyen sibvansyon anplwa pou fanm li p ap ka resevwa yo ansanm avèk sibvansyon garanti pou salè minimòm nan. Nan ka sa yo, sèlman l ap kapab resevwa sibvansyon Garanti salè minimòm nan. Pa kont, Si moun nan ap resevwa plis lajan pou lòt sibvansyon yo ou t ap resevwa plis lajan, y ap peyew diferans la nan ane k ap vini an.
Yo p ap peye w enpozisyon pou sibvansyon an, li pa tribitab, yo p ap ka pran l pou lòt dèt ni yo p ap ka fè diskont ladann.

Kòman ou kapab postile pou sibvansyon saa?
Ou dwe antre nan sit web saa: https://www.ingresominimo.cl/ epi ranpli yon fòmilè a.

Ki delè ki genyen pou yon moun touche lajan sibvansyon an?
Delè ki genyen pou touche sibvansyon an ap jiska 6 mwa e pou sila yo ki pa touche lajan an aprè tan sa a l ap sinifi ke ou pa bezwen kòb la.

Yo kapab desann salè travayè a si yo konnen li resevwa sibvansyon sa a?
Li pa jistifye nan oken ka pou yo desann nan salè ou oubyen nenpòt sa ki gen pou wè ak salè a. Mèt travay la p ap kapab met fen ak kontra travay la pou l fè yon lòt ki gen yon salè enferyè. Yo kapab penalize mèt travay yo pou sa.

Jiska konbyen tan sibvansyon an ap sèvi?
Jiska 31 desanm 2023.
Kantite lajan ki etabli pa lalwa yo ap reajiste chak ane.Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Li eksplike lwa ki etabli sibvansyon pou konplemante salè travayè ki rantre mwens lajan kòm salè.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.