Portada > Ley fácil > Lé siplemanté (lé ekstra) - Horas Extraordinarias

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Lé siplemanté (lé ekstra)

Horas Extraordinarias

Eksplikasyon sou kòman yo kalkile e peye w lè w travay plis ke lè ou konn travay nòmal la.

Última actualización : 29-03-2018

Ki sa ki lè siplemantè yo ye?
Lè siplemantè yo se tan ou fè ap travay ki depase jounen travay nòmal la, swa ki etabli nan kontra travay la oswa maksimòm legal la ki se 45 èdtan chak semèn.


Nan ki sikonstans yo ka fè yon akò pou bay lè siplemantè?
Pou satisfè bezwen tanporè konpayi an men se si li p ap afekte eta sante travayè a.


Kòman yo planifye lè siplemantè yo?
Atravè yon dokiman ki ekri ak yon validite ki pa plis pase twa (3) mwa, e ki kapab renouvle ak yon akò. Si pa gen okenn akò ekri, lè siplemantè a konsidere kòm yon travay eksesiv oubyen ki plis ke jounen travay nòmal la nan konplisite patwon an.


Konbyen tan ou ka fè ap bay lè siplemantè chak jou?
Yon maksimòm 2è de tan pa jou.


Kòman yo kontwole lè siplemantè a?
Anplwayè yo dwe gen yon kote pou anrejistre lè siplemantè yo fè yo, pa egzanp yon kaye asistans oubyen yon aparèy ki ka fè sa.


Kòman yo kalkile pèyman lè siplemantè a?
Li gen yon valè minimòm 50% lajan yo peye pou jounen nòmal la. Sa vle di, si èdtan chak semèn nan vo $ 1,000 chak èdtan ekstraòdinè (ekstra) ta dwe vo omwen $ 1,500.


Kijan yo peye lè siplemantè a lè gen yon salè ki mwens ke salè minimòm nan?
Yo kalkile daprè valè salè minimòm nan, menm ke travayè a gen yon salè ki pi ba ke salè minimòm nan. Epi yo aplike 50% ki koresponn ak valè lè travay nòmal la .


Kilè yo peye lè siplemantè yo?
Yo peye l menm lè y ap peye salè nòmal la.Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Eksplikasyon sou kòman yo kalkile e peye w lè w travay plis ke lè ou konn travay nòmal la.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.
Cargando

Más información Más información en español:

En otras instituciones.Nota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.