Portada > Ley fácil > Lisans pou kondi - Licencia de conducir

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Lisans pou kondi

Licencia de conducir

Eskplikasyon sou tip lisans pou kondi ki genyen ak pwosesis pou jwenn youn.

Última actualización : 25-06-2018

Ki kote ou ka jwenn li?

Nan “Dirección de Transito” ki nan meri ki koresponn ak kote ou rete a.

Konbyen klas lisans ki genyen?

Men klasifikasyon prensipal lisans yo :
 1. Pwofesyonèl
  Klas A: genyen 5 lisans nan klas A, sa depan de si se pou kondi machin k ap transpòte moun ( taksi, bis, anbilans, ak transpò lekòl) oubyen pou machin ki ka pote chaj ki plis ke 3.500 kg.
 2. NON PWOFESYONÈL
  KLAS B: pou machin patikilye tankou oto, kamyonèt, minibis ak gwo bis.
  KLAS C: pou veyikil ki gen 2 a 3 kawouchou tankou motosiklèt ak moto ki gen 3 kawouchou.
 3. ESPESYAL
  KLAS D: pou machin otomotris tankou traktè, bouldozè ak lòt.
  KLAS E: machin pou transpòte animal.
  KLAS F: pou kondi machin nan lame peyi a, polisye ak ponpye.
 4. Lisans pwofesyonèl yo abil pou kondi veyikil patikilye klas B yo.

Kisa mwen bezwen fè pou m ka jwenn lisans pou premye fwa?

 • Sètifika etid segondè
 • Kat idantite
 • Genyen 18 lane, eksepsyonèlman 17 lane
 • Egzamen teorik
 • Egzamen Pratik
 • Egzamen medikal sikoteknik (yon egzamen sikolojik e Teknik pou yo wè siw ka kondi) ak pou zye.

Konbyen tan pwosesis la pran?

Li varye an fonktyon nan ki meri ou ale aplike . Men an jeneral aprè ou fin bay egzamen an yo ka ba w lisans lan pandan jounen an.

Ki dire lisans la genyen?

 • Lisans non pwofesyonèl yo (B ak C) dire 6 lane.
 • Lisans pwofesyonèl yo dire 4 lane.
 • Lisans espesyal yo dire 6 lane.

Pakont yo ka redwi sou delè lisans la pou koz espesyal tankou itilizasyon linèt ak lòt

Koman yo ka renouvle yon lisans?

Ou dwe ale nan Dirección de Transito ki nan meri kote w rete a epi w reyalize pwosesis sa yo:

 • Ale ak ansyen lisans la ak kat idantite ou.
 • Bay egzamen refleks ak vizyon (zye).
 • Si se pwofesyonèl, w ap pran egzamen teori a tou.

Si yo vòlè lisans mwen oubyen mwen pèdi l, kòman m ka jwenn yon lòt?

Mande yon kopi akonpanye ak dokiman ki pwouve ke yo bloke lisans nan sèvis Registro Civil, kat idantite e peye yon frè nan meri a pou jwenn yon lòt lisans.

Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Eskplikasyon sou tip lisans pou kondi ki genyen ak pwosesis pou jwenn youn.
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.