Portada > Ley fácil > Met fen nan kontra travay - Término del contrato de trabajo

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Met fen nan kontra travay

Término del contrato de trabajo

Konnen ki kondisyon ak pwosesis pou mete fen ak yon kontra travay

Última actualización : 21-06-2018

Ki koz legal ki genyen pou mete fen nan kontra travay?

 • Si travayè a mouri.
 • Akò ant travayè a ak chèf travay la.
 • Travayè vle renonse ak pwòp volonte pa li.
 • Dat ki nan kontra a ekspire
 • Kontra a fini oubyen travay ou t ap fè pou w te gen kontra a fini.
 • Yon evènman ke w pa t atann oubyen fòs majè.
 • Prèv move kondwit ak karaktè grav. Pa egzanp: mank entegrite travayè a, abi seksyèl ak kondwit imoral.
 • Negosyasyon ke travayè a ka fè nan travay ki entèdi nan kontra a.
 • Absans san jistifikasyon pandan 2 jou youn dèyè lòt, oubyen 2 lendi nan yon mwa oubyen yon total 3 jou nan yon mwa.
 • Travayè a abandone travay la.
 • Aksyon, zak ak enpridans ki afekte fonksyònman etablisman an, sekirite oubyen aktivite travayè yo.
 • Si travayè a fè eksprè li koze yon domaj materyèl nan enstalasyon yo, machin yo, materyèl yo, zouti travay yo, pwodwi ak machandiz.
 • Si ou pa fè sa ou dwe fè selon kontra a.
 • Pou nesesite antrepriz la, tankou sa ki gen pou wè ak modènizasyon li, bèsman nan pwodiksyon, chanjman nan kondisyon mache travay la ak ekonomi an.

Kòman yo kominike oubyen enfòme yon moun ke kontra travay la fini?

Patwon an dwe remèt travayè yon lèt pèsonèlman oubyen yon email sètifye ki kopye enspeksyon travay la ki di koz legal ak jistifikasyon likidasyon pou fen kontra, nivo kotizasyon previzyonèl travayè a jiska dènye mwa ranvwa a akonpanye ak tout resi yo.

Si kontra a fini pou nesesite antrepriz la; yo dwe avize sa 30 jou avan ( sof si yo peye yon likidasyon ki ta ranplase avi a) e kominike konbyen lajan y ap peye kòm likidasyon pou ane sèvis yo.

Ki delè la lwa bay pou kominike oubyen enfòme yon revokasyon?

Lè koz la se nesesite antrepriz la , yo dwe kominike w sa 30 jou avan, si delè kontra a fini oubyen pou koz endisiplin , yo dwe enfòme nan 3 jou aprè koz la. Si revokasyon an vini akoz yon evènman ke yo pa t atann oubyen fòs majè , yo dwe kominike w sa nan 6 jou yo avan yo revoke w.

Ki kote mwen ka pote plent si m konsidere ke yo revoke mwen mal?

Si ou twouve revokasyon an pa jistifye , li pa byen fèt, oubyen li pa ta dwe fèt, genyen 2 posiblite pou fè reklamasyon : reklam jidisyè devan tribinal jistis ak reklam administrativ nan enspeksyon travay.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Konnen ki kondisyon ak pwosesis pou mete fen ak yon kontra travay

Guías relacionadas Guías relacionadas en español:

Otras guías legales afines a este tema
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.