Portada > Ley fácil > Vyolans ant fanmi ak fanmi - Violencia Intrafamiliar

Índices:

imagen de categoría

Guía legal sobre:

Vyolans ant fanmi ak fanmi

Violencia Intrafamiliar

Kisa lalwa chilyen di sou vyolans andan fanmi yo e ki sanksyon ki prevwa pou kondwit sa yo.

Última actualización : 06-10-2020

Kisa vyolans entrafamilyal la ye ?
Tout move tretman ki afekte vi, oubyen entegrite fisik e mantal swa mari oubyen madanm ki sibi agresyon sa a , oubyen nenpòt relasyon santimantal 2 moun ki ap viv ansanm, oubyen paran yo ( tonton, nyès, pitit pitit , aryè gran papa) . Yo konsidere kòm vyolans fanmi tou, si kondwit sa yo pase ak paran e timoun yo, oubyen yon timoun ki gen mwens ke 18 lane , ti granmoun oubyen moun ki gen yon andikap akoz moun k ap okipe l la oubyen akoz nenpòt moun nan gwoup fanmi an.

Ki garanti lwa sa a ofri?

  • Prizon pou moun ki komèt vyolans mantal ou/ak fisik la.
  • Ogmante pèn prizon nan ka gen blese ki fèt nan vyolans andan fanmi an.
  • Bay garanti bon jan pwoteksyon ak sila yo ki denonse abi sa yo.
  • Fè moun ki komèt vyolans la kite kay la , anpeche li apwoche viktim nan kote li rete a oubyen kote lap travay ak tout lòt kote viktim nan konn ale oubyen vizite.
  • Oblije li swiv yon terapi , entèdi pote nenpòt zam menm ke li ta gen otorizasyon pou l genyen l.

Ki òganism nan sistèm jidisyè a ki okipe l de vyolans ki fèt andan fanmi ?
Tribinal fanmi yo : lè aksyon vyolans la pa konstitiye yon krim. Minister piblik (FISCALIA) : lè aksyon vyolans la konstitiye yon krim, FISCALIA ap kòmanse yon ankèt nan ka ke zak la fèt tout tan, si jij fanmi an ba li istwa yo.

Ki sanksyon k ap aplike pou sila yo ki komèt vyolans andan fanmi ?
Lalwa ap pini l ak yon amann de 0,5 a 15 UTM, pou l bay gouvènman rejyonal kote moun ki fè denons la ye, kòb sa ap pou sant ki bay atansyon ak moun ki viktim vyolans anndan fanmi ki genyen nan rejyon an, e ki swa gen finansman piblik oubyen prive.
Anplis, jij la dwe bay nan santans la youn ou plizyè nan mezi sa yo :

  1. Obligasyon poul kite kote l ap viv ak viktim nan
  2. Entèdi pou apwoche viktim nan oubyen kote li rete a , kote lap travay oubyen etidye avèk tou nenpòt lòt kote li toujou vizite . Si tou 2 moun yo ap travay oubyen etidye menm kote , y ap enfòme patwon an a oubyen direktè entitisyon an pou pran mezi nesesè .
  3. Entèdi pote zam oubyen konfiske l si genyen. Si gen yon enfraksyon nan kèk nan 3 mezi avan yo, li ka jwenn sanksyon penal, arestasyon jiska 15 jou .
  4. Obligasyon pou l prezante nan pwogram terapi oubyen oryantasyon familyal.

Ki sanksyon ki genyen pou zak maltrete abityèl yo (moun ki maltrete moun tout tan nan fanmi li) ?
Sanksyon an varye ant 61 jou a 3 lane prizon sof si se zak ki grav , nan ka sa a y ap aplike pèn ki pi grav.Enfòmasyon ki nan dokiman sa a se yon materyèl referans pou fè w konprann lwa yo. Men, se pa lalwa, ni se pa yon agiman jiridik legal ke yon avoka kapab itilize.

Ficha básica Ficha básica:

Imprima la información esencial sobre este tema.
pdf Telechaje fichye
Kisa lalwa chilyen di sou vyolans andan fanmi yo e ki sanksyon ki prevwa pou kondwit sa yo.

Leyes asociadas Leyes asociadas en español:

Leyes que regulan el tema.

Guías relacionadas Guías relacionadas en español:

Otras guías legales afines a este tema
CargandoNota: La información aquí contenida es un material de referencia para entender el funcionamiento de las leyes. En ningún caso debe ser considerada como la ley en sí, doctrina, argumento legal ni sustituto de un abogado.