Portada > Ley fácil > Lwa Fasil - Ley Fácil en Creole

Lwa Fasil - Ley Fácil en Creole

Preguntas frecuentes que aclaran, en un lenguaje sencillo y en variados formatos, los principales contenidos de diversas leyes.

Índices

 

29-03-2018

Aksidan nan travay - Accidentes del trabajo

Li eksplike asirans ke travayè yo dwe benefisye nan ka yon aksidan nan travay oswa sou wout travay.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Asirans Pou Chomaj - Seguro de cesantía

Konnen kòman asirans chomaj la fonksyone.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Dwa ak devwa moun ki malad yo nan sak rele sante - Derechos y deberes de los pacientes en salud

Konnen dwa ak devwa ke moun ki malad yo genyen nan sistèm sante piblik ak prive.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Dwa pou bay timoun manje - Derecho de alimentación de los hijos

Enfòmasyon sou benefis yo bay nan travay la ki pèmèt travayè yo sòti pandan kèk moman pou yo ka bay timoun piti yo manje.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Femisid - Femicidio

Konnen ki jan lalwa pini moun ki touye pwòp madanm li, oswa ansyen madanm li; ak mezi pwoteksyon ki egziste pou anpeche krim sa a.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Kontwòl Idantite - Control de Identidad

Li bay enfòmasyon sou pouvwa lapolis genyen pou l mande nenpòt moun poul idantifye li.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Lé siplemanté (lé ekstra) - Horas Extraordinarias

Eksplikasyon sou kòman yo kalkile e peye w lè w travay plis ke lè ou konn travay nòmal la.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

lwa pou lwaye kay - Ley de arriendo

Se lwa ki regilarize fason pou yo lwe kay nan tout vil yo e ki montre fason ou ka met fen nan yon kontra kay.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Rejis sosyal pou kay - Registro social de hogares

Li eksplike fonksyonman “Registro Social de Hogares” ( Rejis Sosyal Pou Kay) e kòman ou ka postile pou benefis sosyal yo.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Sètifika medikal - Licencia médica

Li eksplike nòm ki etabli pou jwenn sètifika medikal ak sanksyon pou moun kap bay sètifika medikal ki pa gen fondman.

Gade gid legal la Telechaje fichye