Portada > Ley fácil > Lwa Fasil - Ley Fácil en Creole

Lwa Fasil - Ley Fácil en Creole

Preguntas frecuentes que aclaran, en un lenguaje sencillo y en variados formatos, los principales contenidos de diversas leyes.

Índices

 

29-03-2018

Aksidan nan travay - Accidentes del trabajo

Li eksplike asirans ke travayè yo dwe benefisye nan ka yon aksidan nan travay oswa sou wout travay.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Asirans Pou Chomaj - Seguro de cesantía

Konnen kòman asirans chomaj la fonksyone.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Dwa ak devwa moun ki malad yo nan sak rele sante - Derechos y deberes de los pacientes en salud

Konnen dwa ak devwa ke moun ki malad yo genyen nan sistèm sante piblik ak prive.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Dwa pou bay timoun manje - Derecho de alimentación de los hijos

Enfòmasyon sou benefis yo bay nan travay la ki pèmèt travayè yo sòti pandan kèk moman pou yo ka bay timoun piti yo manje.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Egalite entre papa ak manman pou swen timoun yo - Igualdad de padre y madre en el cuidado de los hijos

Nan pati sa a yo eksplike ki moun ki dwe pran swen timoun yo si paran yo ta separe oswa divòse.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Endemnizasyon pou revokasyon - Indemnización por despido

Pati sa a siyale nan ki ka yo ka peye w dedomajman si yo revoke w nan yon travay.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Femisid - Femicidio

Konnen ki jan lalwa pini moun ki touye pwòp madanm li, oswa ansyen madanm li; ak mezi pwoteksyon ki egziste pou anpeche krim sa a.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Kontwòl Idantite - Control de Identidad

Li bay enfòmasyon sou pouvwa lapolis genyen pou l mande nenpòt moun poul idantifye li.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Lé siplemanté (lé ekstra) - Horas Extraordinarias

Eksplikasyon sou kòman yo kalkile e peye w lè w travay plis ke lè ou konn travay nòmal la.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Lisans pou kondi - Licencia de conducir

Eskplikasyon sou tip lisans pou kondi ki genyen ak pwosesis pou jwenn youn.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Lwa kont diskriminasyon - Ley de no discriminación

Eksplikasyon sou lwa kont diskriminasyon ki kreye yon mekanis jidisyè pou retabli efikasman dwa moun lè yo komèt yon zak diskriminasyon abitrè.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

lwa pou lwaye kay - Ley de arriendo

Se lwa ki regilarize fason pou yo lwe kay nan tout vil yo e ki montre fason ou ka met fen nan yon kontra kay.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Lwa sou ijans nan sante - Ley de Urgencia en salud

Li enfòme sou kòman lalwa egzije enstitisyon sante yo pou yo resevwa pasyan (moun malad) yo ki gen ijans, ke si yo pa jwenn swen rapid, yo ka rive mouri.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Maltrete timoun, ti granmoun ak moun ki andikape - Maltrato infantil, a adultos mayores y a personas en situación de discapacidad

Li eksplike kisa lalwa sou koze moun k ap maltrete timoun ak adolesan, k ap maltrete ti granmoun yo ak andikape yo.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


21-06-2018

Met fen nan kontra travay - Término del contrato de trabajo

Konnen ki kondisyon ak pwosesis pou mete fen ak yon kontra travay

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Moun kap travay kay moun ( Sèvant ou Bòn) - Trabajadoras y trabajadores de casa particular (Nueva Ley)

Enfòmasyon sou nòm ki regilarize travay kay moun nan.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Pèmisyon nan travay pou akouchman, maryaj, inyon sivil ou dèy - Permiso laboral por nacimiento, matrimonio, unión civil o duelo

Enfòmasyon sou pèmisyon nan travay lè travayè yo nan yon sitiyasyon espesyal nan lavi yo.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


25-06-2018

Pou voyaje nan yon lòt peyi ak timoun - Salida de menores al extranjero

Enfòmasyon sou ki pwosesis pou swiv nan ka youn oubyen plizyè timoun dwe vwayaje pou kite Chili.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Rejis sosyal pou kay - Registro social de hogares

Li eksplike fonksyonman “Registro Social de Hogares” ( Rejis Sosyal Pou Kay) e kòman ou ka postile pou benefis sosyal yo.

Gade gid legal la Telechaje fichye

 

 

 


29-03-2018

Sètifika medikal - Licencia médica

Li eksplike nòm ki etabli pou jwenn sètifika medikal ak sanksyon pou moun kap bay sètifika medikal ki pa gen fondman.

Gade gid legal la Telechaje fichye